ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
ЗА НАС Бъдещи проекти

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г)

 

 

„НАДИН ХОЛД” ЕООД

 

гр.София 1618, район „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Маринковица” № 2Б,

 

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

 

Изграждане на хале и монтаж на инсталация за предварително третиране на излезли от употреба газоразрядни лампи

 

в гр. Нови Искър, кв. „Славовци”,  ул. „Победа” №35

 

За контакти: Ивелина Кънева, гр. Нови Искър, кв. „Славовци”, ул. „Победа” № 35, тел. 02/46 66 995

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

 

23.04.2020 г.                                                                     гр.София

   
Инвестиционно предложение: Изграждане на хале и монтаж на инсталация за предварително третиране на излезли от употреба газоразрядни лампи