ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
ДЕЙНОСТИ Излезли от употреба автомобили

Дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

 

Третирането на един автомобил преминава през няколко етапа:

  • Събиране
  • Съхранение
  • Разглобяване
  • Рециклиране на компонентите от него
  • Обезвреждане

 

Събиране

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за

разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. Теглото

на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен

от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”.

При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за приемането му на

площадка за съхранение или в център за разглобяване,

съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за

отпадъците от МПС.

назад напред

Съхраняване

Проектирането и изграждането на площадките за приемане и

съхраняване на ИУМПС е съобразено с всички екологични и санитарно-

хигиенни изисквания, съгласно действащото законодателство и Наредбата

за изискванията за третиране на опадъците от моторни превозни средства.

 

Разглобяване

След постъпване на ИУМПС в центровете за разглобяване - от

площадки за временно съхраняване или приети от собствениците им, те се

разглобяват на специално обособени за целта места.

Обръща се голямо внимание върху отделянето

на частите от ИУМПС, годни за повторна употреба, като се предприемат

мерки за повишаване на тяхното количеството.

Компонентите, които са класифицирани като опасни отпадъци се

отделят последователно съгласно техническите изисквания, заложени в

Наредбата за отпадъците от МПС.

 

Рециклиране и обезвреждане

След разглобяването, остатъкът от ИУМПС се шредира. По

време на шредирането материалите преминават през серия от механични

и физични сепарации, като по този начин се разделят металните от

неметалните отпадъци, черни от цветни метали. Така получените отпадъци

се предават за оползотворяване на рециклиращата индустрия.

Процесите на рециклиране значително намаляват необходимостта

от невъзобновими природни ресурси, което води и до намаляване на

замърсяванията.

Обезвреждане чрез депониране се извършва само на негодния за

рециклиране шредернен остатък.

 

Инсталации за третиране на ИУМПС

 

Третирането на ИУМПС се извършва със специализирана техника,

включваща:

  • Инсталация за сухо източване на всички течни отпадъци от

автомобилите;

  • Съоръжение за предварително раздробяване на металите преди

шредиране;

  • Гилотина за рязане на метали;
  • Шредер за разделяне на компонентите, раздробени от гилотината и

съоръжението, включително магнитен сепаратор за пластмаси, стъкло,

алуминий и др. компоненти.