ЗА НАС

ДЕЙНОСТИ

БАЗИ

ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

ТЕХНИКА

ЕКОЛОГИЯ

КОНТАКТИ
ДЕЙНОСТИ Отпадъци от електронно и електрическо оборудване

 

Дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО

 

Категории електрическо и електронно оборудване:

       -Големи домакински уреди

       -Малки домакински уреди

       -Информационно и телекомуникационно оборудване

       -Потребителски уреди

       -Осветителни тела

       -Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици -  промишлено оборудване)

       -Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт

       -Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти елементи)

       -Уреди за мониторинг контрол

       -Автомати

  напред

Надин-Комерс ЕООД извършва следните дейности с ИУЕЕО:

 

Събиране – доставяне, натрупване, сортиране и/или смесване на отпадъците с цел транспортиране;

 

Транспортиране – превоз на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност;

 

Временно съхраняване – складиране на различните видове отпадъци в определените за целта сектори от площадката. Срокът за временно съхранение е съобразен с нормативните изисквания.

 

Предварително третиране – извършва се чрез инсталация за предварително третиране ADELMANN Recycling тип RP-EEE на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). След отделянето на опасните компоненти (фреон, масла, полиуретан) и разкомплектоване на уредите чрез напълно автоматизиран процес, се сепарират черни и цветни метали, пластмаса, стъкло.  

 

Не се приемат гореописаните видове отпадъци, ако са замърсени с опасни химически вещества или са смесени със строителни отпадъци. Не се допуска препълване на площадката с отпадъци с цел недопускане на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба. По същите съображения не се допуска замърсяване