Дейности с излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

ИУМПС се събират на площадки за временно съхранение и центрове за разкомплектоване чрез специализирани коли тип “Пътна помощ”. Теглото на доставените ИУМПС се измерва на кантар, сертифициран за годен от Регионалния отдел на Главна Дирекция “Мерки и измервателни уреди”. При приемане на ИУМПС се издава удостоверение за приемането му на площадка за съхранение или в център за разглобяване, съгласно техническите изисквания, заложени в Наредбата за отпадъците от МПС.

Третирането на един автомобил преминава през няколко етапа:

  • Събиране
  • Съхранение
  • Разглобяване
  • Рециклиране на компонентите от него
  • Обезвреждане

За всяко прието МПС, Надин Холд издава удостоверение за разкомплектоване, което служи за прекратяване на регистрацията му в КАТ.

Дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/

Десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване излиза от употреба всяка година в България. Тези отпадъци се генерират от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника

Влияние върху околната среда: Необработените отпадъци от излезлите от употреба електрически уреди и електронна техника и тяхното безразборно изхвърляне причинява вреди на околната среда и оказват негативно влияние върху здравето на хората, прониквайки в почвата и водите. Материалите от които са изградени ИУЕЕО се разграждат трудно и бавно в околната среда.

Рециклирането на електронните изделия е начин за опазване на ценните природни ресурси.

Фирмата извършва следните дейности с ИУЕЕО:
  • Събиране – доставяне, натрупване, сортиране и/или смесване на отпадъците с цел транспортиране;
  • Транспортиране – превоз на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност;
  • Временно съхраняване – складиране на различните видове отпадъци в определените за целта сектори от площадката. Срокът за временно съхранение е съобразен с нормативните изисквания.
  • Предварително третиране – извършва се чрез инсталация за предварително третиране ADELMANN Recycling тип RP-EEE на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). След отделянето на опасните компоненти (фреон, масла, полиуретан) и разкомплектоване на уредите чрез напълно автоматизиран процес, се сепарират черни и цветни метали, пластмаса, стъкло.

Не се приемат гореописаните видове отпадъци, ако са замърсени с опасни химически вещества или са смесени със строителни отпадъци. Не се допуска препълване на площадката с отпадъци с цел недопускане на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба. По същите съображения не се допуска замърсяване

Газоразрядни лампи

Важно е да се знае, че енергоспестяващите лампи в никакъв случай не бива да се изхвърлят заедно с останалия боклук.
Обикновените крушки съдържат тънки жички, които при преработване на стъклото се смесват с него. При претопяване на стъклото и изработването на нови продукти това води до наличност на количество вредни вещества от жичките в продукти като чаши и бутилки, което автоматично ги прави неупотребяеми. Поради тази причина стандартните крушки трябва да се изхвърлят в общия боклук, а не в контейнера за стъкло.

Енергоспестяващите лампи принадлежат към групата на т. нар.газоразрядни (HID) лампи и имат ниско съдържание на живак- по-новите енергоспестяващи лампи около 2 мг, а по-старите модели – 4-8 мг. Това също изключва възможността да бъдат рециклирани и използвани за производството на чаши и бутилки. Но за да използваме излезлите от употреба енергоспестяващи лампи природосъобразно и същевременно да ги рециклираме и превръщаме в полезна суровина, трябва да ги изхвърляме отделно от всички други отпадъци.
Това означава:
Енергоспестяващите лампи са прекалено ценни и задължително трябва да се съхраняват защитени срещу счупване и отделени от останалите отпадъци. Ето защо излезлите от употреба енергоспестяващи лампи трябва да се предават в определените за това места за връщане на стари електроуреди, които можете да откриете в повечето магазини за електроуреди., както и в голяма част от строителните хипермаркети.

Какво да направим, когато енергоспестяваща лампа се счупи?
По-новите енергоспестяващи лампи съдържат минимално количество живак. Ето защо е напълно безопасно, ако една такава лампа падне и се счупи. В този случай това, което трябва да направите е просто да съберете счупените части (но не с прахосмукачка) и по изключение да ги изхвърлите при останали отпадъци. Една част от живака се изпарява впоследствие. Във всеки случай обаче мястото на изгорелите, но несчупени енергоспестяващи лампи е в определените за това места в споменатите магазини. Важно е да знаете, че лампите, които не са счупени, но са изгорели или пък са здрави и влизат в употреба, НЕ излъчват никакъв живак. Металът се отделя в минимални количества, едва когато лампата е счупена.

НАДИН предлага следните инсталации за третиране на газоразрядни лампи:

Инсталация за третиране на прави луминисцентни тръби – ЕСМ
Обработва прави луминесцентни тръби чрез рязане на краищата на лампите. Те се отрязват чрез диаментени дискове и флуоресцентният прах се издухва посредством нагнетен въздух от стъклените тръби, като остава чиста стъклена фракция. Системата работи в среда от подналягане, за да бъдат избегнати емисии на живак извън закрития кабинет на машината.

Инсталация за преработване на живачни и натриеви лампи – HID Lamp Processor – преназначена за обработка на живачни и натриеви лампи с висока интензивност на разреждане (HID) с различни размери на фасунгите с дължина до 450 мм.
В три последователни стъпки на обработка HID разделя живачната лампа на отделни части:
Външният стъклен балон се отчупва и отделя от фасунгата с капсулата.
Капсулата, се отделя от фасунгата и се смачква.
Вътрешните метални части се отделят от фасунгата посредством режещ диск.
Капацитет: До 500 лампи/час

От Инсталацията за лампи се произвежда пет фракции:
-флуоресцентна прахообразна маса, съдържаща живак
– чисто натриево стъкло
– черни метали
– цветни метали
– отпадъчни материали – стъкло, бакелит, спойка.
Годните за рециклиране отпадъци се предават за последваща преработка на фирми, притежаващи мощности за преработката им,  както и съответните разрешителни съгласно действащата нормативна база.

Рециклиране на черни и цветни метали

Известно е, че металите са рудни полезни изкопаеми добива и преработването на които е свързан със значителен разход на енергия. Те основно са твърди вещества, изключение прави живакът, които намират широко приложение в промишлеността и бита, за производство на различни изделия, поради добрите си физични и химични свойства. Характеризират се с много добра електро- и топлопроводимост, ковкост и пластичност. Металите основно се делят две групи – черни и цветни. Към черните метали се отнасят предимно желязото и неговите сплави. Отпадъците от черни метали съответно включват предимно стоманени и чугунени материали, като стоманата е един от най-често рециклираните. Като една от причините може да се посочи лесното й отделяне от общия поток твърди отпадъци. За тази цел обикновено се използват магнитни сепаратори, при което не се налага използването на ръчен труд, какъвто често е необходим при сортирането на други видове отпадъци. Също така рециклирането на стоманата спестява и немалко енергия. Енергията, необходима за производството на стомана от рециклирани материали, е с до около 60% по-малко в сравнение с производството й от желязна руда. По тази причина голяма част от предприятията, произвеждащи стомана, използват и известно количество скрап в процеса на производство. Също така стоманата може да се рециклира многократно без да променя качеството и здравината си. Към групата на отпадъците от цветните метали се включват отпадъците от всички останали метали – мед, алуминий, олово, цинк, никел, бронз и т. н., както и благородните метали. Подходящи за рециклиране са както металите в чист вид, така и техните сплави. Когато се говори за вторична преработка на металите обаче, е добре да се има предвид, че преработката на ценните метали като злато, сребро, месинг се отличава от тази на останалите метали. Също така ценните и скъпи цветни метали принципно много рядко биват изхвърляни, поради което те почти на създават проблем. От цветните метали основно се рециклира алуминият.

Класифирация на металите:

Черни метали

Продукт

Описание

Стомана

Максимални размери 1.500x500x500 мм, минимална дебелина  6 мм. Без съдържание на: цветни метали, леяци, бали, брикети, пресовани или в свободно състояние телове, стоманени въжета, бутилки от газ или кислород, автомобилни резервоари и големи масивни парчета скрап, които не могат да бъдат нарязани

Цветни Метали

Продукт

Описание

Мед тънка

Състои се от смесена, нелегирана медна тел, с номинално съдържание на мед 96% ( мин. 94%).

Мед дебела

Състои се от чиста, некалаена, необлицована, без примеси медна тел и кабели, не по-тънка от номер16 калибър по B&S.

Месинг смесен

Състои се от месингови отливки, валцован месинг, армиран месинг, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие. Да са без манганов бронз, алуминиев бронз, да са без радиатори или радиаторни части, без желязо, прекалено нечисти или корозирали метали.

Месинг радиатори

Състои се от смесени автомобилни радиатори, без алуминиеви радиатори и желязно оребрени радиатори.

Алуминий

Състоят се от чисти алуминиеви отливки, които могат да съдържат автомобилни и самолетни отливки. но не блокови слитъци и да са без желязо, замърсяване, месинг, бабит и всякакъв друг чужд материал.

Акумулатори

Батерии без течност и примеси от чужди материали.

Неръждаема стомана

Съдържание Cr Ni = 8% / > 9,5%

Бронз смесен

 .

Свържете се с нас

7 + 3 =

Централен офис Бояна

гр. София, кв.”Бояна”, ул.”Маринковица” № 2 Б

02/ 46 66 999; 02/46 66 998

office@nadin.bg