Екология

Всяка година в страните членки се произвеждат около 2 млрд. тона отпадъци, включително особено опасни отпадъци, като тази цифра постоянно нараства. Складирането на тези отпадъци не е добро решение, а тяхното унищожаване не е достатъчно ефикасно поради отделяните при това емисии и силно концентрираните и замърсяващи остатъци.

Най-доброто решение, доколкото съществуват екологично и икономически изпълними решения, е да се предотврати производството на тези отпадъци и те да се включат отново в производствения цикъл чрез рециклиране на техните съставки.

Европейският съюз има рамка за координирано управление на отпадъците в страните членки, за да се ограничи производството на отпадъци и да се организира по най-добрия начин тяхното обработване и елиминиране.

Какво е рециклиране?

Превръщане на използваните елементи в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий.

Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.

Защо е необходимо рециклирането?

Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране .Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания. Освен това в местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и други. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци. Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.

Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.

Интересни факти

1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на

кВтч ел. енергия

Тона нефт

1 тон рециклирана стомана спестява

Тона желязна руда

Тона въглища

%

От водата, която е нужна за производството на нова стомана

1 тон стъклени отпадъци спестява

кВтч ел.енергия

кг. мазут

кг. кварцов пясък

кг. калцирана сода

кг. калциев окис

1 тон рециклирана хартия или картон спестява

Дървета

Барела петрол

кВтч ел. енергия

Куб.м. от обема на сметището

Литра вода

Свържете се с нас

2 + 5 =

Централен офис Бояна

гр. София, кв.”Бояна”, ул.”Маринковица” № 2 Б

02/ 46 66 999; 02/46 66 998

office@nadin.bg